Обучения

Висококачественото обучение е резултат на дългогодишен опит и отличен преподавателски състав.

Курсове за Моряци - STCW

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби
Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Specialized training for personnel on passenger ships, Including Ro - Ro Passenger ships)

Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел A-V/2 от Кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (включително Ро-Ро пътнически кораб), подготовката на екипажа на пътнически кораб за безопасно управление на неорганизирани групи хора в аварийни ситуации, подготовката по отношение управлението и поведението на човек в критични ситуации, подготовката по безопасност на пътниците и товара и по водонепроницаемостта на корпуса на борда на пътнически кораб.

На успешно завършилите присъствения курс се издава сертификат по смисъла на Правило V/2, Раздел A-V/2 т.2 на STCW’78, както е изменена. Сертификатът има срок на валидност 5 години и подлежи на подмяна по реда на опреснителния курс. Тематичният план и учебната програма са съставени в съответствие с Националният стандарт и изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена през 2010 год., Директива 2008/106/ЕС, IMO Model Course 1.28 "Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces", IMO Model Course 1.29 "Proficiency in Crisis Management and Human Behavior Training, including Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training" и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания: +359 52 600658, +359 886 809900

сигурност на кораб
Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties)

Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, които при изпълнение на основните си задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба. В обучението е възможно да участват и морски лица от изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал, на които корабособственикът / работодателят/ изисква сертфикат Proficiency for Seafarers with designated security duties.

Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6-2 и раздел A-VI/6-2 на STCW Code, както е изменен през 2010 год.

Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за подпомагане постигане на сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена. Лицата, които успешно преминат този курс трябва да познават актуалните заплахи за морската сигурност; нормативните документи по морска сигурност; отговорностите по сигурността; основното оборудване по сигурността; съдържанието на Плана за сигурност на кораба; действията и процедурите по морската сигурност и да могат да откриват и разпознават оръжия, опасни вещества, субстанции и устройства;да действат при различни нива на сигурност на кораба; да могат да контролират зоните с ограничен достъп; да участват в проверки на товара, снабдяването и провизиите, качвани на борда; да докладват за инциденти по сигурността.

Задължително е обучаемите да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво или лица от изпълнителско ниво.Кандидатите трябва предварително да са преминали обучение по Basic Safety Training.

Тематичният план и учебната програма на курса, са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, промените на STCW Code от 2010 год. и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Сертификатът е задължителен от 01.01.2014 г. за всички членове на корабния екипаж от управленско и оперативно ниво, както и за изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал (по изискване на корабособственика).

Опазване на околната среда STCW '78 (Marine Environmental Awareness)
Познания по Опазване на Околната Среда

Proficiency in Marine Environmental Awareness

 

Други Курсове

чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

Корабни Готвачи

Корабни Готвачи

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен готвач" (Ship's Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2 - Храна и сервиране и Стандарт А З.2 - Храна и сервиране на Морската трудова конвенция, 2006 г. Обучението е задължително за всички лица, които ще изпълняват функцията на корабен готвач, но нямат стаж като такъв.

Обучението по настоящата програма има за цел обучаемите да придобият знания, умения и практически опит, чрез които да могат самостоятелно да изпълняват задълженията по приготвяне на храна за екипажа при стриктно съблюдаване на международните и национални норми за хранене, в условията на море. Курсът се провежда в редовна присъствена форма в модерно оборудвана база с осигурени помощни и учебни материали, както и необходимите продукти за производствената практика.

Лицата, които успешно преминат този подготвителен курс трябва да познават - свойствата и начините за съхранение на хранителните продукти; технологията на производството на кулинарни и хлебни изделия; санитарните и хигиенни изисквания към съхранение и производство на кулинарните и хлебни изделия; машините и съоръженията използвани в корабните кухни; правилата и методите за безопасна работа в корабната кухня; специфичните особености на европейска, азиатска, християнска, мюсюлманска кухни/хранене; основната терминология използвана в професията на английски език; и да могат да - съхраняват правилно храните и хранителните продукти; поддържат необходимата хигиена в складове и помещения за приготвяне на храна и хранене; извършват предварителна подготовка на хранителните продукти; боравят с оборудването в корабната кухня; съставят балансирани менюта; приготвят топли и студени предястия, супи, основни ястия и десерти, хляб и хлебни изделия; изготвят заявки за снабдяване с хранителни продукти.

Лицата, преминали успешно теста по английски език „Марлинс” са освободени от обучение по езика и то няма да бъде таксувано. Обучаемите, които успешно са завършили подготвителния курс и преминали вътрешните изпити, получават Удостоверение, което служи за допускане до изпит пред ИА „Морска администрация" и издаване на Свидетелство за професионална компетентност „Корабен Готвач”.

Учебната програма за провеждане на подготвителния курс, тематичната програма и учебния план са съставени в съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Националния стандарт за провеждане на подготвителен курс „Корабен Готвач” на ИА „Морска администрация”.

Корабни Готвачи

Лицензирани Курсове за Професионална Квалификация

Професия  ”Готвач” код 811070

спец.”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701