Месец: януари 2018

Корабни Готвачи

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен готвач“ (Ship’s Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2

Лицензирани Курсове за Професионална Квалификация

Професия  ”Готвач” код 811070 спец.”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701

Чуждоезиково обучение

чуждоезиково обучение

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Specialized training for personnel on passenger ships, Including Ro – Ro Passenger ships) Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел A-V/2 от Кодекса

Познания по Опазване на Околната Среда

курс опазване околона среда

Познания по Опазване на Околната Среда (Marine Environmental Awareness) Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78, както е изменена, и Кодекса. Сертификатът е задължителен за всички членове на

Офицер по Сигурността на Кораба

Офицер по Сигурността на Кораба

 Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer) Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот. Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

сигурност на кораб

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties) Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба

сигурност на кораб

 Елементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness) Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво и всички останали лица извън тези от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи в обхвата на

Top