Познания по Опазване на Околната Среда

Познания по Опазване на Околната Среда

Познания по Опазване на Околната Среда (Marine Environmental Awareness)

Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78, както е изменена, и Кодекса.

Сертификатът е задължителен за всички членове на корабния екипаж считано от 01.01.2017г., както и при издаване и преиздаване на свидетелство за правоспособност.

При наличие на този сертификат за правоспособностите Корабен рулеви, Корабен моторист, Боцман, Корабен електротехник и други длъжности от изпълнителско ниво, свидетелството за правоспособност се издава без срок на валидност.

Лицата, които успешно преминат този курс трябва да овладеят теоритични знания и ръководни умения за прилагане и документиране на всички мероприятия и действия, съгласно нормативната уредба, с цел опазване на околната среда при операции с генерирани на кораба отпадъци и намиращите се на борда вредни за околната среда вещества.

Тематичният план и учебната програма са съставени в съответствие с Националните стандарти и изискванията на Конвенция STCW ‘78, както е изменена и допълнена през 2011 год., Директива 2008/106/ЕС, IMO Model Course 1.38 “Marine Environmental Awareness” 2011 edition и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*