Офицер по Сигурността на Кораба

Офицер по Сигурността на Кораба
Офицер по Сигурността на Кораба

 Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer)

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот.
Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/5 и раздел A-VI/5 на STCW Code, както е изменен и IMO модел курс 3.19 – Ship Security Officer.

Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията на офицера по сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена.
Лицата, които успешно преминат този курс трябва да познават – Актуалните заплахи за морската сигурност; Нормативните документи по морска сигурност; Отговорностите по сигурността; методология за оценка на сигурността на кораба; Основното оборудване по сигурността; Съдържанието на Плана за сигурност на кораба; Действията и процедурите по морската сигурност; основите на обучението по сигурността; администриране на сигурността.

Да могат да – извършват редовни проверки на сигурността на кораба; прилагат и поддържат план за сигурност на кораба и предлагат промени; координират действията по сигурността при обработка на товара и корабните запаси; взаимодействат с офицера по сигурността на компанията и на пристанищното съоръжение; осигуряват необходимата подготовка на екипажа; докладват инциденти по сигурността; водят задължителната документация. Задължително е курсистите да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво или лица от изпълнителско ниво с плавателен стаж най-малко 12 месеца.

На успешно завършилите курса се издава сертификат “Ship Security Officer” от Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“, съгласно Приложение No. 25 от Наредба No.6 за компетентност на морските лица в Република България.
Тематичният план и учебната програма на курса, са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, методическите препоръки на IMO model course 3.19, промените на STCW Code от 2010 год. и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Р. България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*