Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз

Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз
Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз
  • Продължителност на Курса: 5 дни
  • Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26
  • Цена: 350 лв.
  • Описание на КурсаПодготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз , съгласно Конвенция  STCW 1978, както е изменена, Директива 2008/106/ЕО и Наредба No.6 за компетентност на морските лица в Република България Правило V/1 т. 1.2, Раздел А-V/1, т.1-7

Курсът осигурява обучението на всички лица от екипажа, които ще работят на нефтени танкери или танкери химикаловози, съгласно Правило V/1-1, Раздел А-V/1-1-1 на Конвенция STCW ’78, както е изменена. Програмата включва обучение по процедурите и правилата за безопасност, предотвратяване на замърсяването на околната среда и пристанищните терминали, мерки и системи за противопожарна безопасност, както и процедурите и правилата за работа на различните видове нефтени танкери и танкери химикаловози. Този курс се базира на IMO Model Course 1.01 – Основно обучение за товарни операции с петролни и химически танкери.

Лицата, преминали успешно курса познават общите задължения при товарене, разтоварване и превоз на нефт и химикали в течно състояние. Курсът дава основни познания по мерките за безопасност на борда на нефтени танкери и танкери химикаловози, пожарна безопасност, предотвратяване на замърсявания, начини на работа и задължения според приложимите нормативни изисквания. Кандидатите трябва предварително да са преминали обучение по Basic Safety Training.

Изискванията за провеждане на курса, тематичния план и тематичната учебна програма са съставени в съответствие с Правило V/1-1.1 и раздел A-V/1-1-1 на Конвенция STCW ’78, както е изменена, IMO Model Course 1.01 “Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations” и изискванията на Наредба No 6 за Компетентност на морските лица в Република България.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900