Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Proficiency for Seafarers with designated security duties
Proficiency for Seafarers with designated security duties
  • Продължителност на Курса: 2 дни
  • Място на Провеждане: гр. Варна, Дунав 26
  • Цена: 120 лв.
  • Описание на Курса: Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties)

Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, които при изпълнение на основните си задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба. В обучението е възможно да участват и морски лица от изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал, на които корабособственикът / работодателят/ изисква сертфикат Proficiency for Seafarers with designated security duties.

Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6-2 и раздел A-VI/6-2 на STCW Code, както е изменен през 2010 год.

Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за подпомагане постигане на сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена. Лицата, които успешно преминат този курс трябва да познават актуалните заплахи за морската сигурност; нормативните документи по морска сигурност; отговорностите по сигурността; основното оборудване по сигурността; съдържанието на Плана за сигурност на кораба; действията и процедурите по морската сигурност и да могат да откриват и разпознават оръжия, опасни вещества, субстанции и устройства;да действат при различни нива на сигурност на кораба; да могат да контролират зоните с ограничен достъп; да участват в проверки на товара, снабдяването и провизиите, качвани на борда; да докладват за инциденти по сигурността.

Задължително е обучаемите да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво или лица от изпълнителско ниво.Кандидатите трябва предварително да са преминали обучение по Basic Safety Training.

Тематичният план и учебната програма на курса, са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, промените на STCW Code от 2010 год. и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Сертификатът е задължителен от 01.01.2014 г. за всички членове на корабния екипаж от управленско и оперативно ниво, както и за изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал (по изискване на корабособственика).

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900