Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро-разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне …

HAZMAT – “ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ” “HANDLING AND CARRIAGE OF DANGEROUS AND HARMFUL CARGOES IN PACKAGED AND SOLID BULK FORM” Read more »

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност “Корабен готвач” (Ship’s Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2 …

Корабни Готвачи Read more »

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Specialized training for personnel on passenger ships, Including Ro – Ro Passenger ships) Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на Конвенция STCW’78, както е изменена, и Раздел A-V/2 от Кодекса …

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби Read more »

Познания по Опазване на Околната Среда (Marine Environmental Awareness) Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78, както е изменена, и Кодекса. Сертификатът е задължителен за всички членове на …

Познания по Опазване на Околната Среда Read more »

Офицер по Сигурността на Кораба

 Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer) Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот. Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени …

Офицер по Сигурността на Кораба Read more »

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties) Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за …

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба Read more »

 Елементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness) Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво и всички останали лица извън тези от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи в обхвата на …

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба Read more »

Във връзка с предстоящият подготвителен курс “Корабен готвач”, учебен център Марстар ЕООД стартира процедура по валидиране на професиите “Готвач” и “Хлебар”, в съответствие с Наредба № 2 / 2015 на МОН. Обученията ще бъдат проведени по индивидуален план, съобразно предварителната …

Валидиране на професиите “Готвач” и “Хлебар” Read more »