Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties)

Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, работещи на кораби, попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, които при изпълнение на основните си задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба. В обучението е възможно да участват и морски лица от изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал, на които корабособственикът / работодателят/ изисква сертфикат Proficiency for Seafarers with designated security duties.

Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6-2 и раздел A-VI/6-2 на STCW Code, както е изменен през 2010 год.

Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за подпомагане постигане на сигурността на търговските кораби в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена. Лицата, които успешно преминат този курс трябва да познават актуалните заплахи за морската сигурност; нормативните документи по морска сигурност; отговорностите по сигурността; основното оборудване по сигурността; съдържанието на Плана за сигурност на кораба; действията и процедурите по морската сигурност и да могат да откриват и разпознават оръжия, опасни вещества, субстанции и устройства;да действат при различни нива на сигурност на кораба; да могат да контролират зоните с ограничен достъп; да участват в проверки на товара, снабдяването и провизиите, качвани на борда; да докладват за инциденти по сигурността.

Задължително е обучаемите да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво или лица от изпълнителско ниво.Кандидатите трябва предварително да са преминали обучение по Basic Safety Training.

Тематичният план и учебната програма на курса, са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, промените на STCW Code от 2010 год. и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Сертификатът е задължителен от 01.01.2014 г. за всички членове на корабния екипаж от управленско и оперативно ниво, както и за изпълнителско ниво и друг обслужващ персонал (по изискване на корабособственика).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*