Корабни Рулеви (Корабоводители)

Корабен Рулеви

Корабен Рулеви

 • Продължителност на Курса: Пълният курс на обучение е с общ хорариум 95 учебни часа – около 10 дни, от които : Tеория: 84 учебни часа и Практика: 11 учебни часа.
 • Място на Провеждане: ЦПО Марстар, ул. Дунав 26 – Варна
 • Цена: 350 лв.
 • Описание на Курса : „КОРАБЕН РУЛЕВИ” (Rating forming part of Navigational Watch)

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност “Корабен рулеви” (Rating forming part of Navigational Watch), за нуждите на морското корабоплаване, по смисъла на Правило II/4 на Конвенция STCW 78, както е изменена и Кодекса STCW, таблица A-II/4 и покрива изисквания в чл. 36, точка 10, буква „а” на Наредба №6 от 05.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

Обучението по настоящата програма има за цел курсистите да придобият знания, умения и практически опит, с цел подпомагане безопасността на корабоплаването чрез надеждно носене на навигационна вахта, опазване живота и здравето на хората на борда на кораба, опазване на морската среда от замърсяване и имуществото на море, както и извършване на рутинна поддръжка на кораба.

Лицата, които успешно преминат този курс трябва:

 1. Да познават: – системите за управление маневрите на кораба, командите и действията за управление на руля, начините за водене на наблюдение на околната среда и докладване, мерките за безопасност и комуникациите при аварийни ситуации на борда на кораба
 2. Да могат да: – приемат/предават и носят вахта на руля; поддържат курса и управляват кораба при всякакви обстоятелства; да водят наблюдение на морската среда и докладват за открити обекти на вахтения помощник капитан на български и английски език; своевременно докладват и реагират точно и бързо при аварийни ситуации на борда на кораба; изпълняват палубни работи под ръководството на офицер или палубен боцман свързани с швартоване на кораба, поставяне и оборудване на парадни и пилотски трапове, носят дежурство на трапа и при товаро/разтоварни работи.
 • Кандидатите за участие в курса за обучение трябва да отговарят на следните условия:
  минимална възраст 18 години;
 • Средно образование;
 • Плавателен стаж 6 месеца на длъжност „моряк” на кораби над 500 БТ, от които 2 месеца плавателна практика с дневник;
 • Здравословна годност, удостоверена с медицинско свидетелство

Курсистите, които успешно са завършили курса на обучение, получават Удостоверение, което служи за допускане до явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” В случай на успешно издържан изпит, Морската администрация издава свидетелство за правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 6 .

Националният стандарт за провеждане на курса, тематичната програма и учебния план са съставен в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена, директива 2008/106/ЕС и изискванията на Наредба № 6 от 05.04.2012г. за компетентност на морските лица в Република България.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900