Корабни Готвачи

COOK

  • Продължителност на Курса: Пълният курс на обучение е с общ хорариум 484 учебни часа – около 3 месеца от които : Tеория: 201 часа и Практика: 283 уч. часа.
  • Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26 и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна
  • Цена: 1360 лв.
  • Описание на Курса : Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен готвач“ (Ship’s Cook), за нуждите на морското търговско корабоплаване, по смисъла на Глава 3: Жилищни помещения, съоръжения за отдих и възстановяване, храна и сервиране, Правило 3.2 – Храна и сервиране и Стандарт А З.2 – Храна и сервиране на Морската трудова конвенция, 2006 г. Обучението е задължително за всички лица, които ще изпълняват функцията на корабен готвач, но нямат стаж като такъв.

Обучението по настоящата програма има за цел обучаемите да придобият знания, умения и практически опит, чрез които да могат самостоятелно да изпълняват задълженията по приготвяне на храна за екипажа при стриктно съблюдаване на международните и национални норми за хранене, в условията на море.
Курсът се провежда в редовна присъствена форма в модерно оборудвана база с осигурени помощни и учебни материали, както и необходимите продукти за производствената практика.

Лицата, които успешно преминат този подготвителен курс трябва да познават – свойствата и начините за съхранение на хранителните продукти; технологията на производството на кулинарни и хлебни изделия; санитарните и хигиенни изисквания към съхранение и производство на кулинарните и хлебни изделия; машините и съоръженията използвани в корабните кухни; правилата и методите за безопасна работа в корабната кухня; специфичните особености на европейска, азиатска, християнска, мюсюлманска кухни/хранене; основната терминология използвана в професията на английски език; и да могат да – съхраняват правилно храните и хранителните продукти; поддържат необходимата хигиена в складове и помещения за приготвяне на храна и хранене; извършват предварителна подготовка на хранителните продукти; боравят с оборудването в корабната кухня; съставят балансирани менюта; приготвят топли и студени предястия, супи, основни ястия и десерти, хляб и хлебни изделия; изготвят заявки за снабдяване с хранителни продукти.

Лицата, преминали успешно теста по английски език „Марлинс” са освободени от обучение по езика и то няма да бъде таксувано. Обучаемите, които успешно са завършили подготвителния курс и преминали вътрешните изпити, получават Удостоверение, което служи за допускане до изпит пред ИА „Морска администрация“ и издаване на Свидетелство за професионална компетентност „Корабен Готвач”.

Учебната програма за провеждане на подготвителния курс, тематичната програма и учебния план са съставени в съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Националния стандарт за провеждане на подготвителен курс „Корабен Готвач” на ИА „Морска администрация”.

Телефони за Допълнителна Информация и Записвания:
+359 52 600658, +359 886 809900