Курсове за Моряци – STCW

Елементарни Познания за Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса:  1 ден Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26 Цена:  60 лв. Описание на Курса : Елементарни Познания за Сигурността на Кораба (Proficiency in Security Awareness) Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско н…

Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: гр. Варна, Дунав 26 Цена: 100  лв. Описание на Курса:  Компетентност на Морски Лица, Изпълняващи Задължения Свързани със Сигурността на Кораба (Proficiency for Seafarers with designated security duties) Кур…

Офицер по Сигурността на Кораба

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26 Цена: 150 лв. Описание на Курса : Офицер по Сигурността на Кораба (Ship Security Officer) Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията …

Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз

Продължителност на Курса:  5 дни Място на Провеждане: гр. Варна, ул. Дунав 26 Цена:  300 лв. Описание на Курса : Подготовка за Работа на Нефтен Танкер и Танкер-химикаловоз ,  съгласно Конвенция  STCW 1978, както е изменена, Директива 2008/106/ЕО и Н…

Познания по Опазване на Околната Среда

Продължителност на Курса: 2 дни Цена:  70 лв. Място на Провеждане: : Познания по Опазване на Околната Среда (Marine Environmental Awareness) Курсът отговаря на изискванията на Раздел А-II/2 на Глава II, A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW78…

Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби

Продължителност на Курса: 2 дни Място на Провеждане:  гр. Варна, ул. Дунав 26 Цена:  90 лв. Описание на Курса :Специализирано Обучение за Екипажи на Пътнически Кораби, Включително Ро-ро Пътнически Кораби (Specialized training for personnel on passenger sh…

Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари / HAZMAT /.

Продължителност на курса – 2 дни. Цена – 300 лв. Описание: Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари – (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица работещи в пристанищата, които са натоварени от пристанищния оператор с организацията и контрола по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход, както и мерките за